Sunday, 17 January 2016

English उच्चारसाधर्म्य शब्द


---------•● English उच्चारसाधर्म्य शब्द •●--------
1) fair - यात्रा, गोरा,
fare - भाडे
2) week - आठवडा,
wick - बत्ती , काकडा ,
weak - अशक्त
3) cell - विजेरीचा सेल , पेशी , कोठडी
sell - विकणे
sail - तरंगत जाणे
4) celler - तळघर
seller -विक्रेता
5) once - एकदा
one's - एखाद्याचा
6) sit - बसणे
seat - आसन
7) wet - ओला
weight - वजन
wait - वाट पाहणे
8) test - चाचणी
taste - चव
9) roe - मृगी , हरिणी ( मादी)
row - रांग , ओळ।, वल्हवणे
raw - कच्चा
10) feet - पाऊले
fit - योग्य
feat - पराक्रम , योग्यता
11) thrown - फेकलेला ( throw चे भूतकाळी रूप)
throne - सिंहासन
12)held - धरला (hold चे भूतकाळी रूप)
hailed - जयजयकार केला
13) career - व्यवसाय
carrier - वाहून नेणे
14) our - आमचा, आमची , आमचे
hour ( अवर) तास
15) bare - उघडा
bier - तिरडी, शव वाहून नेण्याची चौकट
bear - अस्वल , सहन करणे
16) road - रस्ता
rod - गज, दांडा
rode- आरुढ झाला ( ride चा भूतकाळ)
17)meat - मटण
meet - भेटणे
18)leave - सोडणे
live - राहणे
19)piece - तुकडा
peace - शांतता
20)hail - गारा, अभिवादन
hale - तगडा, स्वस्थ
hell - नरक
21) principle - तत्त्व
principal - प्राचार्य
22) manager - व्यवस्थापक
manger - गव्हाण , गोठा
23) letter - पत्र, अक्षर
later - नंतर
24) dip -बुडविणे, बुडणे
deep - खोल
25) quite - अगदी, जोरदार
quiet - शांत
quiot - लोखंडी कडी
26) deed - कृत्य
did - केले
27) expect - अपेक्षा करणे
aspect - पैलू, स्वरूप
28) feel - वाटणे, स्पर्श करणे
fill - भरणे
29) floor - जमीन
flour- पीठ
flower - फूल
30)waste - रद्दी, वाया गेलेले
waist - कमर , कंबर
west - पश्चिम
vest - बनियन
31) fell - पडणे
fail - नापास
32) story - गोष्ट
storey- मजला
33) slip - घसरणे
sleep - झोपणे
34)in - आत, मध्ये
inn - खानावळ
yean - शेळी ,मेंढीने पिल्लूला जन्म देणे
35) whole - संपूर्ण
hole - छिद्र
vole - उंदराच्या जातीचा प्राणी
36)hit - टोला मारणे
heat - उष्णता
37) of - चा, ची चे
off - बंद करणे
38) self - स्वत:चा
shelf - मांडणी , फडताळ
39) sheep - मेंढी
ship - जहाज
sheaf - गवताची पेंढी
40) beat - मारणे , पराभूत होणे
bit - चावला ( bite चे भूतकाळी रूप)
beet - चुकंदर
a bit - थोडेसे
41) wander - भटकणे
wonder - आश्चर्य
42) rich - श्रीमंत
reach - पोहचणे
43) deed - कृत्य
did - केले
44) so - म्हणून, इतका, तर,
sow - पेरणे
saw - पाहिला, करवत
45) rain - पाऊस
reign - शासन , राज्य
rein - लगाम
wren - रेन पक्षी ( युरोप)
46) lives - राहतो
leaves - पाने, सोडून जातो
47) liver - यकृत
lever - तरफ
48) tent - तंबू
taint - कलंक , दोष
49) wedge - पाचर,
wage -पगार, वेतन, खंड
50 ) neat - व्यवस्थित
nit - लीख
knit - विणणे
51) list - यादी
least - कमीत कमी, किमान
52) horde - भटकी जमात
hoard - साठा करणे ,
53) jealous - मत्सरी
zealous - उत्साही
54) metal - धातू , रूळ
mettle - धैर्य, शक्ती , स्फूर्ती
55) to - च्याकडे , च्यापर्यंत, च्या तुलनेने
too - सुद्धा
two- दोन
56) lip - ओठ
leap - उडी मारणे
57) sun - सूर्य
son - पुत्र, मुलगा
58) pray - प्रार्थना
prey - भक्ष्य
59) dear - आदरणीय, प्रिय
deer - हरिण
60) root - मूळ
route - मार्ग
61)full - पूर्ण भरलेला
fool - मूर्ख
62) sum - रक्कम , बेरीज
some - काही , थोडे
63) lesson - धडा , पाठ
lessen - कमी करणे
64) night - रात्र
knight - सरदार
65) sin - पाप
seen - पाहीले
scene - दृश्य, देखावा
66) gate - फाटक
get - मिळणे, मिळवणे
gait - चाल ( चालण्याची पद्धत)
67) male - पुरूष
mail - टपाल, कवच
68) higher - अधिक उंच
hire - हप्ता , भाड्याने घेणे
69) let - परवानगी देणे
late - उशीर
70) tell - सांगणे
tale - गोष्ट
tail - शेपूट
71) new - नवा
knew - माहीत होते (know चे भूतकाळी रूप)
72) bore - छिद्र करणे
boar - रानडुक्कर
73) vice - दुर्गुण, पकड, उप, दोष
voice - आवाज , प्रयोग
74) thirst - तहान
thrust - खुपसणे
75) steel - पोलाद
steal - चोरणे
still - अद्यापपर्यंत,स्थिर , शांत , स्तब्ध
76) addition - वाढ, बेरीज
edition - आवृत्ती, प्रकाशित पुस्तकाचे स्वरूप
77) chick - पक्ष्याचे पिल्लू
cheek - गाल
78) it - तो, ती ते
eat - खाणे
79) stationery - लेखन साहित्य
stationary - स्थिर , न हलणारा
80) tick - चूक की बरोबर त्याची खूण ( Mark) करणे, कुत्रा व मेंढी यांच्या रक्तावर पोसणारा गोचिडीसारखा कीटक,
घडयाळाचा टक्‌ टक्‌ असा आवाज, टक्‌ टक्‌ असा आवाज करणे, गादी, लोड, उशी इ.ची खोळ, आर्थिक पत
teak - सागवाणी लाकूड, साग
tic - स्नायू आखडणे
81) forth - पुढे, बाहेर
fourth - चौथा
82) ear - कान , धान्याचे कणीस
year - वर्ष
83) air - हवा
heir (एअर) - वारस, उत्तराधिकारी
84) yes - होय
ace - पत्त्यातील एक्का, अतिशय कुशल, तरबेज, निष्णात
85) red - लाल
read - वाचले ( read चे भूतकाळी रूप)
raid - अचानक केलेला हल्ला
86) abate - ( वारा, पूर, दु:ख) कमी होणे , शेवट करणे
abet - वाईट कृत्यास साथ देणे, गुन्ह्याला प्रोत्साहन देणे
87) ball - चेंडू
bawl - मोठ्याने असभ्यपणे ओरडणे
88) team - संघ
teem - मुसळधार पाऊस कोसळणे
89) check - तपासणे, ताबा, अडथळा
cheque - धनादेश, चेक
90) pen - लेखणी , खुराडे
pain - दु:ख, वेदना
pane - काचेचे तावदान
91) not - नाही
knot - गाठ
92) naughty - खोडकर
knotty - अवघड, गहन
93) miner - खाणकामगार
minor - अल्पवयीन, कमी महत्त्वाचा
94) vacation - सुट्टी
vocation - व्यवसाय
95) plane - विमान, रंधा, विमानाचे पंख
plain - मैदान, सपाट पृष्ठभाग
96) date - तारीख , खजूर
debt - (डेट) - कर्ज,ॠण
97) wine - दारू, मद्य
vine - द्राक्षांचे वेल
98) site - खुली जागा, स्थळ
sight - दृष्टी
99)mill - चक्की, गिरणी
meal - दिवसभरातील कोणत्याही वेळचे जेवण
100 ) well - विहीर
wail - आक्रोश
wale - चाबकाचा, छडीचा वळ
101)bridal - ब्राईडल - विवाहानिमित्त  दिलेली  मेजवाणी, विवाहोत्सव
   bridle - ब्राईडल - घोड्याचा  लगाम
102) price - प्राईस - किंमत
     prize - प्राईझ - बक्षिस
103) toe - टो - पायाचे बोट, बुटाच्या  टोकाचा  भाग
    tow - टो - साखळीने  ओढणे
104)rest - रेस्ट - आराम
   wrest - रेस्ट - बळकावणे, हिसकावणे
105)men - मेन - माणसे
   main - मेन - मुख्य
   mane - मेन - आयाळ, मानेवरील  केस
106) desert - वाळवंट, ओसाड  प्रदेश
    dessert - जेवणानंतरचा  फलाहार, मिष्टान्न
107) counsel - उपदेश, सल्ला
     council - परिषद, सभा, सल्लागार मंडळ
108) course - दिशा, मार्ग, ओघ,अभ्यासक्रम, मालिका
    coarse - जाडेभरडे
109) duel - द्वंद्वयुद्ध
    dual - दुहेरी, संयुक्त
110) bell - बेल, घंटा
    belle  - सुंदर तरूणी
    bale - गठ्ठा
    bail - जामीन, क्रिकेट खेळातील  स्टंपवरील  बेल
111) grin - दात  काढून  हसणे, दात  विचकणे
  green - हिरवा
112) shed - छप्पर
     shade - सावली, छाया
113) illegible - वाचण्यास  अवघड
    eligible - पात्र, लायक
114) canon - चर्चने केलेला  कायदा
    cannon - तोफ (जुन्या  प्रकारची), विमानावरील तोफ, तोफेचा मारा करणे
115) corps - लष्करी  तुकडी
     corpse - प्रेत

116) hart - हार्ट - हरण( नर)
    heart - हार्ट - हृदय
    hurt - हर्ट - मानसिक किंवा शारीरिक दु:ख, जखम , इजा
117) personal - पर्सनल - व्यक्तीगत, खाजगी
    personnel - पर्सनेल - कार्यालय किंवा  कारखान्यातील  कर्मचारी वर्ग
118) fever -  फिव्हर - ताप, ज्वर
    favour - फेव्हर - अनुग्रह, आवडता, सद्भाव
119) difference - डिफरन्स - अंतर, फरक, भिन्नता, भेद
    deference - डेफरन्स - आदर, मानमर्यादा,सन्मान
120)physic - फिझिक - औषध
   physique - फिझीक - शरीराची ठेवण, शारीरिक बांधणी

121)umpire - अम्पायर - पंच
    empire - एम्पायर - साम्राज्य
122) veracious - व्हरेशस - सत्यवचनी
    voracious - व्होरेशस - खादाड, खूप आधाशी
123) am - आहे
    yam - रताळे
 
124) don - सभ्य  गृहस्थ
    dawn - पहाट
125) role - रोल - भूमिका
    roll  - रोल - गुंडाळणे

126) pip - पिप - संत्री मौसंबी  सफरचंदची बी, पत्त्यावरील बदाम, किलवर इ.ची  ठिपका, फाशांवरील  ठिपका
  peep - पीप - डोकावून  पाहणे
127) nice - नाईस - छान
    niece - नीस - भाची , पुतणी
128) fur - फर - लोकर, मांजर ससा इ.प्राण्यांच्या अंगावरील  केस
    fir - फर - देवदार  वृक्ष
129) hill - हिल - टेकडी
    heel - हील -  टाच
    heal - हील - जखम  भरून  आणणे, रोगमुक्त करणे
130) be - बी  - असणे , होणे, घडणे
    bee - बी - मधमाशी
131) eight - एट - आठ
    ate - एट- खाल्ले ( eat चे  भूतकाळी रूप)
    yet - येट - अद्यापपर्यंत
132) each - ईच - प्रत्येक
     itch - इच - खाज, खरूज
     etch - एच - कोरणे
133) fist - फिस्ट - मूठ
    feast - फीस्ट - मेजवाणी
134) pull - पुल - ओढणे, खेचणे
    pool - पूल - लहान तलाव, डबके, डोह
135) sick - सिक - आजारी
     seek - सीक - शोधणे, सापडविणे
 
136) which - विच - कोणता?  कोणती?  कोणते?
    witch - विच - चेटकीण, जादुगारीण
137) met - मेट - भेटला
     mate - मेट - मित्र, सोबती, मात  करणे
138) dim - डिम - अंधुक,अस्पष्ट, निस्तेज
    deem - डीम - नेमून देणे, मानने, समजणे
139) skim - स्किम - मलम  लावणे, द्रवाच्या पृष्ठभागावरून वरच्यावर वर  काढून  घेणे.
  scheme - स्कीम - युक्ती, योजना, पद्धतशीर रचना
140) lid - लिड -झाकण, झाकणे, डोळ्याची  पापणी
    lead - लीड - आघाडी, नेतृत्व करणे
    lead - लेड - शिसे
141) ege - एज - वय
    edge - एज - काठ , किनारा, कडा, धार, तीक्ष्ण बाजू
142)  gem - जेम  - रत्न
     game - गेम  - खेळ
143) tins - टिन्स - कथीलने कल्हई केलेले  पत्र्याचे  डबे
   teens - टीन्स - १३ ते १९ हे  अंक, १३ ते १९ दरम्यानच्या  वयाचा
144) soul - सोल - आत्मा, जीव, चैतन्य, तत्त्व
    sole - सोल - पाऊल, पायमोजा व  बूट यांचा  तळवा, एकुलता एक
    sol - सोल - सूर्य (ग्रीक नाव) (काव्यप्रकारात  वापर)
145) rote - रोट - घोकंपट्टी करणे, पाठ करणे
    rota - रोट - पाळीपाळीने करावयाच्या  कामाची  यादी
   wrote - रोट - लिहिले  (write चे  भूतकाळी रूप)संकलन -- घन:श्याम चुडामण  सोनवणे
जि.प. प्राथमिक शाळा धुंदलवाडी
ता. डहाणू  जि. पालघर
9765742377 
=======================