Wednesday, 28 March 2018

संकलित मूल्यमापन चाचणी क्र.२ प्रश्नपत्रिका


संकलित मूल्यमापन चाचणी २ (द्वितीय सत्र) प्रश्नपत्रिका
इयत्ता १ ली
इयत्ता २ री
इयत्ता ३ री
इयत्ता ४ थी
इयत्ता ५ वीSaturday, 9 September 2017

पायाभूत चाचणी संकलन तक्ताप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम 
पायाभूत  चाचणी  श्रेणी ..........
८१% ते १००% --- अ
६१% ते ८० %---- ब
४१% ते ६० %----क
० %ते ४० %-----ड

पायाभूत चाचणी चा निकाल श्रेणीनुसार......        

# इ.२ री .... ३० गुण

२५ ते ३० ----- अ              
१९ ते २४----- ब
१३ ते १८----- क
० ते  १२----- ड

#इ.३री व इ. ४ थी ......४० गुण

३३ ते ४० ---अ
२५ ते ३२---- ब
१७ ते २४----क
० ते १६ ----- ड

#इ.५ वी व इ.६ वी ..... ५० गुण

४१ ते ५०------ अ
३१ ते ४०------ ब
२१ ते ३० ------- क
० ते २० -------ड

#इ.७ वी व  इ. ८ वी .......६० गुण

४९ ते  ६० ------अ
३७ ते ४८ ------ब
२५ ते  ३६ -----क
० ते  २४ ------ड

सौजन्य :- www.primaryteachermaharashtra.blogspot.com

Wednesday, 9 August 2017

चला मराठी वाचूया लिहूया भाग - ४

चला मराठी वाचूया लिहूया भाग - ३

चला मराठी वाचूया लिहूया भाग - २

चला मराठी वाचूया लिहूया भाग - १

ENGLISH Reading Cards

बाराखडी वाचन कार्ड

अभ्यासिका इयत्ता १ली लेखन सराव DOT Writing pdf

मुळाक्षरे वाचन कार्ड

१ ते १० पाढे कार्ड ( देवनागरी )