Saturday, 9 September 2017प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम 
पायाभूत  चाचणी  श्रेणी ..........
८१% ते १००% --- अ
६१% ते ८० %---- ब
४१% ते ६० %----क
० %ते ४० %-----ड

पायाभूत चाचणी चा निकाल श्रेणीनुसार......        

# इ.२ री .... ३० गुण

२५ ते ३० ----- अ              
१९ ते २४----- ब
१३ ते १८----- क
० ते  १२----- ड

#इ.३री व इ. ४ थी ......४० गुण

३३ ते ४० ---अ
२५ ते ३२---- ब
१७ ते २४----क
० ते १६ ----- ड

#इ.५ वी व इ.६ वी ..... ५० गुण

४१ ते ५०------ अ
३१ ते ४०------ ब
२१ ते ३० ------- क
० ते २० -------ड

#इ.७ वी व  इ. ८ वी .......६० गुण

४९ ते  ६० ------अ
३७ ते ४८ ------ब
२५ ते  ३६ -----क
० ते  २४ ------ड

सौजन्य :- www.primaryteachermaharashtra.blogspot.com

No comments: