Friday, 15 January 2016

 श्री.प्रवीण  दौलतराव मोरे  सर
शांताई  एज्युकेशन  सोसायटी संचलित
माध्यमिक विद्यालय ,पिंपळनेर  ता. साक्री जि .धुळे
यांच्या आवाजातील कविता

इयत्ता
विषय

१ ली  
मराठी
२ री   
मराठी
download
3 री
मराठी
download
४ थी
मराठी
download
५ वी
मराठी
download
६ वी
मराठी
download
७ वी
मराठी
download
८ वी
मराठी
download